تخفیف ویژه

سیم ظرفشویی و اسکاچ

ابر استیل سخت بریتکس

۹۵,۰۰۰ ریال ۹۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

سیم ظرفشویی و اسکاچ

ابر استیل نرم بریتکس

۷۴,۰۰۰ ریال ۷۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

سیم ظرفشویی و اسکاچ

اسکاچ آنتی باکتریال سخت جهیر

۱۲۰,۰۰۰ ریال ۱۱۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

سیم ظرفشویی و اسکاچ

اسکاچ آنتی باکتریال نرم جهیر

۱۲۲,۰۰۰ ریال ۱۱۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

سیم ظرفشویی و اسکاچ

اسکاچ برایت با اسفنج بریتکس

۱۶۰,۰۰۰ ریال ۱۴۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

سیم ظرفشویی و اسکاچ

اسکاچ برایت حافظ ناخن بریتکس

۱۲۰,۰۰۰ ریال ۹۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

سیم ظرفشویی و اسکاچ

اسکاچ برایت ساده

۱۲۰,۰۰۰ ریال ۹۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

سیم ظرفشویی و اسکاچ

اسکاچ خورشیدی سان یو

۵۸,۵۰۰ ریال ۵۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

سیم ظرفشویی و اسکاچ

سیم ظرفشویی ساده بریتکس

۱۱۳,۰۰۰ ریال ۹۵,۰۰۰ ریال