تخفیف ویژه

تیغ معمولی (سنتی)

تیغ سنتی دورکو 10 عددی

۷۰,۰۰۰ ریال ۶۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه
۷۰,۰۰۰ ریال ۶۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

تیغ معمولی (سنتی)

تیغ سنتی لرد ۱۰ عددی

۷۵,۰۰۰ ریال ۶۵,۰۰۰ ریال